G e s c h i e d e n i s
Beknopte historiek van de plaatselijke afdeling. (door Staf De Roo)


Na vooraf gelegde contacten en besprekingen werd een bijeenkomst belegd op zondag 16 mei 1921 in het Postgasthof, Varkensmarkt 3, te Eeklo. Deze vergadering, waarop huisvaders van vier of meer kinderen werden uitgenodigd, werd de stichtingsbijeenkomst van de BOND VAN TALRIJKE HUISGEZINNEN, en meteen werd overgegaan tot de toewijzing van de diverse bestuursfuncties .
De eerste voorzitter werd Pius Ryffranck, dichter, journalist, muzikant en stadsontvanger van 1897 tot 1943.
Secretaris werd Oscar Lampaert, bestuurder der gemeenteschool, en bakker Alfons Vermeulen vulde de derde belangrijke functie van penningmeester in.
De overige bestuursleden waren Octaaf Lehoucq en Arthur De Smet.

De doelstellingen van de bond waren : " de gezinnen verenigen, in de eerste plaats de tot uitzondering geworden grote gezinnen, ten einde door de solidariteit en door de macht van het getal, ook voor deze burgers de noodzakelijke morele en materiŽle levensvoorwaarden te scheppen."
Tot op heden zijn deze doelstellingen dezelfde gebleven, alleen de klemtonen veranderen soms met de tijd.

De start van de bond verliep niet zo vlot als verwacht en daarom werd begin oktober 1923 het bestuur buitengewoon bijeengeroepen in een zaal van 't Vredegerecht. Er werd besloten, om de bond beter te kunnen vooruithelpen, andere verenigingen van de stad te verzoeken afgevaardigden te sturen om een bestuursuitbreiding te realiseren.
Op de zondag van Weversmisdag 1923, om 5 uur vergaderden het bestuur met afgevaardigden van de Boerenbond, de Christene Werkliedenbond, de Burgersbond en de Christen Middenstandsbond.
Dat resulteerde in een bestuursuitbreiding met Alfons De Latter en Theofiel Van Kerrebroek ( Christene Werkliedenbond ) , Julien De Sutter, Richard Bauwens ( Boerenbond ) en Alois Verstraete ( Christen Middenstandsbond ).

Op de vergadering van 10 maart 1929 gaf Oscar Lampaert zijn ontslag als secretaris. Zijn opvolger werd Alfons De Latter. Het bestuur werd in 1930 verder uitgebreid met Joseph Cornand en Emiel van De Velde.

De algemene vergadering van 11 december 1934 werd de laatste onder het voorzitterschap van de oude Pius Ryffranck. Hij had reeds in het bestuur zijn ontslag ingediend maar wilde nog eens afscheid nemen van zijn leden. Eveneens om ouderdomsredenen nam secretaris Alfons De Latter ontslag en las op deze algemene vergadering zijn laatste jaarverslag voor. Het aantal leden was toen 200.

Het jaar daarop kwam een ingrijpende bestuurswissel. De bond kreeg Joseph Cornand als voorzitter en Kamiel Janssens als secretaris. Nieuwe bestuursleden waren toen : Paul Eeckman, Basiel De Wilde, Achiel Poppe, Adolf Willems, Jules Genbrugge en Hector Van Houwenhuyse. Nieuw was toen het aanstellen van volgende wijkmeesters : Theofiel Gillebeert, Richard Willems, Omer Blanckaert en Richard Bauwens. Kamiel De Keyser werd toen belast met de functie van vaandeldrager.

Op zondag 25 augustus 1946 werd het 25-jarige bestaan gevierd van de Eeklose afdeling van de Bond der Kroostrijke Gezinnen. 's Ochtends werd het bestuur op het stadhuis ontvangen door de burgemeester en schepenen en werd er een vaandel overhandigd aan de vereniging. Nadien trok men in stoet, met de harmonie Amicitia, naar de dekanale kerk voor de eucharistieviering en vlaggewijding.

Bij de aanvang van de bestuursvergadering dd. 14 november 1956 vroegen voorzitter Joseph Cornand en secretaris Kamiel Jansens ontslag. De nieuwe secretaris werd onmiddellijk aangesteld. Het werd Edgard De Baets, beambte bij het stadsbestuur. Joseph Cornand werd ere-voorzitter en men diende te wachten tot september 1957 voor de nieuwe voorzitter : Martin Vlaminck, stadsingenieur.

In de jaren zestig zijn er diverse bestuursuitbreidingen. In de verslagen lezen we namen als : Julien Meire, Adv. Ignace Peckstadt, Gerard verschaffel, Fernand Willems, Albert Coppieters, Leo Van De Velde, Arthur Gillebeert, Marcel Van Oost, Valeer Lammertijn.

Het meest kenmerkend voor de zestiger jaren zijn het ontstaan en de vlotte werking van de diensten Jonge Gezinnenactie (met kinderoppasdienst ) onder leiding van Julien Meire en de dienst Gezin en Cultuur met Gerard Verschaffel als verantwoordelijke. Pas in oktober 1967 werd er overwogen de eerste dames in het bestuur op te nemen. Op de vergadering 27 februari 1968 werden Mevr. A. De Baets-Dellaert en Mevr. N. De Bruycker-Vermeire officieel opgenomen in het bestuur van de bond . Ondertussen steeg het ledenaantal gestadig. In 1971 waren 868 gezinnen lid van de bond. 1971 was opnieuw een jubileumjaar. 50 jaar Gezinsbond Eeklo. Dit jubileum kreeg vorm in "De Week van het Gezin" van 21 maart tot 27 maart 1971 met ontvangst op het stadhuis, plechtige Eucharistieviering, algemene ledenvergadering met koffietafel en nog meer activiteiten.

In maart 1972 ging de verbruikersclub van start onder leiding van Mevr. Marie-Therese Voet. Edgard De Baets gaf zijn ontslag als secretaris in 1975 en werd opgevolgd door Gerard Verschaffel. In 1977 werd Didier Van De Voorde de nieuwe voorzitter. Hij opteerde voor verjonging en uitbreiding van het bestuur. Er werd meer en meer aandacht geschonken aan vrijetijdsbesteding en in de schoot van het bestuur ontstonden nieuwe werkgroepen onder leiding van bezielde verantwoordelijken. De dynamische bestuursploeg onder leiding van Didier Van De Voorde en Gerard Verschaffel kon in mei 1996 het 75-jarig jubileum van de Bond vieren met onder meer een ludiek concert van Amicitia.

De laatste bestuurswissel van de Bond gebeurde begin 1998. Twee topfuncties - voorzitter en secretaris - vervangen vraagt tijd en geduld. Na geduldig zoeken en aftasten naar mogelijkheden werd een nieuwe tandem gelanceerd. Voorzitster Anne-Marie Lambrecht en secretaris Geert De Kezel kunnen rekenen op een dynamisch en geestdriftig bestuur. De gezinnen in Eeklo kunnen blijven rekenen op een ploeg die met inzet en volharding hun noden zal blijven behartigen .


Terug
Home
Verder